Vzor rozhodčí smlouvy

Dovolili jsme si pro Vás zpracovat návrh rozhodčí smlouvy. Při uzavírání rozhodčích smluv s Vašimi smluvními partnery je pak dále potřeba rozlišovat, zda jedna ze smluvních stran není v postavení spotřebitele.

Rozhodčí smlouvy pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv musí být sjednány samostatně a musí obsahovat zákonem stanovené informace. V těchto rozhodčích smlouvách je také za účelem vyrovnání případné nerovnosti mezi podnikatelem a spotřebitelem dána možnost nařídit v rozhodčím řízení na žádost některé ze stran sporu ústní jednání (v opačném případě probíhá řízení v písemné podobě) a dále je zde stranám sporu dána možnost nechat si vydaný rozhodčí nález přezkoumat jinými rozhodci.

Na spory, kterých se neúčastní spotřebitel (tj. spory mezi podnikateli nebo dvěma nepodnikajícími fyzickými osobami), jsou zákonem kladeny menší požadavky, rozhodčí smlouva nemusí být uzavírána samostatně a může mít podobu smluvního ujednání (rozhodčí doložky), které je součástí smluvních podmínek samotné hlavní smlouvy. Řízení je vedeno zásadně v písemné podobě (nevyjde-li najevo nutnost nařízení ústního jednání v průběhu řízení) a vydaný rozhodčí nález je konečným rozhodnutím ve věci, které má účinky pravomocného soudního rozhodnutí.

Budete-li mít zájem o zprostředkování osoby rozhodce, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám poradíme, jak máte vzor rozhodčí smlouvy použít. V případě jakýchkoliv problémů jsme ochotni na Vaši žádost vytvořit rozhodčí smlouvu na míru přímo pro Váš účel podnikání (samozřejmostí je zachování mlčenlivosti o všech skutečnostech, které se v této souvislosti dozvíme).

Vzor Rozhodčí smlouvy