O rozhodčím řízení

Rozhodčí řízení je jedním z alternativních způsobů řešení sporů mezi smluvními stranami. Je alternativou ke klasickému soudnímu řízení, které nemusí smluvním stranám vždy vyhovovat. Pokud se rozhodnete řešit případné spory se svými smluvními partnery v rozhodčím řízení, a to před rozhodci ad hoc, pak Vás budou jistě zajímat následující informace a výhody takového rozhodčího řízení.

Podmínky a pravidla rozhodčího řízení vyplývají ze zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozhodčím řízení).

Dle zákona o rozhodčím řízení se smluvní strany mohou dohodnout, že u majetkových sporů, které již vznikly nebo do budoucna vzniknou, vyloučí z pravomoci rozhodování o nich obecné soudy a dají pravomoc rozhodovat o těchto sporech rozhodci.

Základním východiskem pro rozhodování majetkových sporů rozhodci je dohoda smluvních stran uzavřená v souladu se zákonem o rozhodčím řízení, tedy rozhodčí smlouva, která je předpokladem konání rozhodčího řízení, musí mít písemnou formu, a je možné ji uzavřít jako:

  • rozhodčí doložku – tato se týká všech sporů, které by v budoucnu vznikly z určitého právního vztahu nebo z vymezeného okruhu právních vztahů,
  • smlouvu o rozhodci – smluvní strany mohou v případě již existujícího konkrétního sporu uzavřít také samostatnou smlouvu o rozhodci, který má vyřešit jejich majetkový spor.

Rozhodčí řízení jako takové je zahájeno dnem, kdy žaloba dojde rozhodci. Podání žaloby má stejné právní účinky, jako kdyby v této věci byla podána žaloba u soudu, především tedy stavení promlčecí doby a vznik překážky litispendence (o jedné věci je možné vést pouze jedno řízení, další řízení v téže věci mezi týmiž účastníky nemůže být zahájeno).

Hlavní výhody plynoucí z projednávání a rozhodování sporů v rozhodčím řízení jsou především ekonomičnost, rychlost, menší formálnost, a pokud si smluvní strany nesjednají možnost přezkumu vydaného rozhodčího nálezu jinými rozhodci, také jednoinstančnost. Poplatek za rozhodčí řízení je v porovnání se soudním poplatkem nižší. Soudní poplatek činí 5 % z peněžitého plnění uplatněného žalobcem, zatímco poplatek za rozhodčí řízení činí pouze 3,5 %, přičemž nejnižší částka za rozhodčí řízení je pouze 2.500,- Kč (bez DPH). Náklady řízení hradí po pravomocném ukončení případu ta strana, která nebyla ve sporu úspěšná. Rozhodčí řízení není tak striktně formální, jako řízení před obecnými soudy České republiky. Při rozhodování sporů aplikují rozhodci platné hmotné právo České republiky a řízení samotné je vedeno na základě pravidel, která si smluvní strany v rozhodčí smlouvě ujednají, podpůrně je pak užit také zákon o rozhodčím řízení a přiměřeně také občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb., v platném znění). Ve většině případů je pak rozhodčí řízení vedeno v písemné formě. Rozhodčí řízení vedené na základě našich rozhodčích doložek končí právní mocí rozhodčího nálezu.

Výsledkem rozhodčího řízení je rozhodčí nález, který má účinky pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný.

Průběh rozhodčího řízení se liší podle toho, kdo je jeho účastníkem. S ohledem na povahu účastníků je třeba také volit druh rozhodčí smlouvy, kterou smluvní strany uzavírají. Novela zákona o rozhodčím řízení provedená zákonem č. 19/2012 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. 4. 2012, stanovila přísnější podmínky konání rozhodčího řízení, pokud je jeho účastníkem spotřebitel. Při uzavírání rozhodčích smluv s Vašimi smluvními partnery je proto potřeba rozlišovat, zda jedna ze smluvních stran není v postavení spotřebitele. Zákon o rozhodčím řízení byl novelizován právě s ohledem na nezbytnost chránit důrazněji spotřebitele jako slabší stranu před neočekávanými a nepřiměřenými smluvními podmínkami. Proto byla zavedena povinnost, aby rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv byla sjednána samostatně a aby obsahovala zákonem stanovené informace. Rozhodcem určeným pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv může být jen osoba, která je zapsána v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti. Všichni námi navrhovaní rozhodci tuto podmínku splňují.

Nabízíme Vám vzor rozhodčí smlouvy, který plně reflektuje aktuální právní úpravu stran ochrany spotřebitele a také aktuální judikaturu v oblasti rozhodčího řízení. Současně oslovíme rozhodce, který bude určen na základě Vaší rozhodčí smlouvy k projednání a rozhodnutí Vašeho sporu. Vzor rozhodčí smlouvy může být využit rovněž v podnikatelských sporech a ve sporech občanskoprávních (tj. mezi dvěma nepodnikajícími fyzickými osobami). Rozhodčí řízení vedené na základě rozhodčí smlouvy pak bude skýtat záruky dodržení aktuálních právních předpisů za současného zachování výhod rozhodčího řízení.

Pokud si nebudete jisti, jak máte vzor rozhodčí smlouvy použít, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám poradíme. V případě jakýchkoliv problémů jsme ochotni a schopni na Vaši žádost vytvořit rozhodčí smlouvu na míru přímo pro Váš účel podnikání (samozřejmostí je zachování mlčenlivosti o všech skutečnostech, které se v této souvislosti dozvíme). Veškeré majetkové spory, které následně vzniknou mezi Vámi a Vašimi smluvními partnery o plnění ze smlouvy, je možno řešit podáním návrhu na zahájení rozhodčího řízení.